problem familiemedlem

Av og til så hopar problema seg opp, og det kan virke som man sit fast i ein vond sirkel. Det kan også virke mot hensikta når ein prøver å løyse problemet. Jo meir ein prøver, jo verre vert det. I slike situasjonar kan det være fornuftig å drøfte situasjonen med ein fagperson. Saman med terapeuten finn ein ofte nye og betre løysingar.

Det å endre samspelet i ein familie kan være den beste måten å hjelpe den som har problem eller symptom. Om du kjem aleine eller saman med partner / familie, er det viktig at terapeuten ser familiens betydning for problemet.

Det kan være mange ulike grunnar til å ta kontakt, til dømes:

  • Samarbeidsproblem kring borna etter samlivsbrot
  • Relasjoner i familien, kollega eller venner som er problematiske og krevjande
  • Utfordringar med born
  • Ynskje om endring i livet
  • Behov for ein nøytral og profesjonell samtalepartner
  • Samarbeidsproblemer med partneren din
  • Utroskap
  • Manglande kjensler i parforholdet
  • Konfliktfylt parforhold
  • Behov for hjelp til avklaring av parforholdet.

 

 

Fotograf: Anette Helland